Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen de advocaat en zijn cliënten en worden geacht ook van toepassing te zijn op alle eventuele vervolgopdrachten van de cliënt.

 

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht. De advocaat verstrekt de cliënt kopieën van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd. De advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt worden ontvangen, te doen overmaken op de rekening van Stichting Derdengelden. De advocaat zal deze gelden onverwijld na ontvangst op de derdenrekening overmaken op een door de cliënt aan te geven rekening

.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat/adviseur voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor mondelinge niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 5 jaar na de datum van de laatste factuur. Glenz advocatenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, procureurs, deskundigen en buitenlandse advocaten.

 

Artikel 4 Beëindiging
De cliënt zowel als de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De advocaat heeft in dat geval het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 5 Bewaarplicht dossier
Voorzover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de beëindiging van het dossier worden bewaard, waarna deze worden vernietigd.

 

Artikel 6
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Glenz advocatenkantoor is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Glenz advocatenkantoor en een cliënt kennis te nemen.

 

Contact gegevens:

Telefoon:
045 531 18 93
Email:
info@glenz.nl
Adres:
Dorpstraat 53a
6373 JC Landgraaf